Kostnadsfri presentinslagningBetala med SwishLeverans inom 3-5 dagar
Kundservice
0

Favoriter

Integritetspolicy

Gäller från 2018-05-25

På Smycka värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå

av dataskydd i enlighet med dataskyddslagen. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Du når kundtjänst på mail info@smycka.se eller på telefon 054-769 01 00.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress men också bilder och ljudupp-tagningar, elektroniska identiteter som IP-nummer, om de kan kopplas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Smycka AB, org. nr 556205–9955, med adress Box 5142, 650 05 Karlstad är personupp-giftsansvarig för företagets behandling av personuppgift.

Personuppgifter som vi samlar in om dig som kund och i vilket ändamål det används

För att kunna hantera köp/beställning

Behandlingar som utförs

Leverans av beställning inklusive avisering och övriga kontakter rörande leveransen i såväl fysisk butik som e-handel. Identifikation, ålderskontroll. Hantering av betalning genom sam-arbetspartner. Resurs Bank, Solid Försäkringsbolag och Nets, som är personuppgifts-
ansvariga och Smycka AB personuppgiftsbiträde för. Genom Resurs Bank, kan vi erbjuda olika betallösningar inklusive kontroll av betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Resurs Bank. Hantering av reklamations och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, epost, telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation, medlemsnummer, orderinformation

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet samt rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att hantera bokning av tjänst

För bokning av tid för personlig visning av vigselringar 

Behandlingar som utförs

Mottagande av bokning samt avbokning, utskick av bokningsbekräftelse, samt kommunikation kring bokningen.

Kategorier av personuppgifter

Kontaktuppgift, namn, telefonnummer, e-postadress. Ev. egna önskemål.

Laglig grund

Fullgörande av tjänsteavtal. Insamling krävs för att vi ska kunna fullfölja begärd tjänst.

Lagringsperiod

Tills tjänsten är utförd

För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

–  Kommunicera med kunden och besvara frågor via telefon, mail samt sociala medier

–  Identifiering

–  Utredning av reklamation, garantiärenden eller ev. klagomål

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer.

Allmän fråga, uppgift om köp, köpställe, information om fel på produkt/klagomål, användaruppgifter.

Laglig grund

Avtalsförpliktelse, berättigat intresse för att kunna fullfölja kundens önskan om ett kundserviceärende.

Lagringsperiod

Tills dess ärendet är avslutat, gäller det reklamation/garanti är det en tid om 36 månader.

 

För kundklubbsmedlemmar

För att administrera medlemskap 

Behandlingar som utförs

Skapande av inloggningsfunktion, säkerställande av ålder, identitet Hantering av dina inställningar

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter tex adress e-post och telefonnummer Användarnamn och lösenord

Inställningar avseende din profil

Laglig grund

För att kunna fullfölja avtalet om våra åtaganden för ditt medlemskap.

Lagringsperiod

Till dess att medlemskapet avslutas

För att kunna genomföra tävlingar och andra event

Behandlingar som utförs

För att kunna administrera en tävling Kommunikation i samband med tävling eller event, Utse vinnare och skicka vinster.

Kontroll av ålder

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, e post och telefonnummer, uppgifter lämnade i samband med tävling eller event

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose för att hantera event samt deltagande och utse vinnare i tävlingar.

Lagringsperiod

Under aktuell tävlingsperiod samt utvärderingsperiod

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster samt leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Behandlingar som utförs

Skapande av ett för dig personligt anpassat innehåll tex gällande produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, förenkling av användning av våra tjänster ex favoriter sparas för att påminna om kvarglömda övergivna varukorgar samt underlätta framtida köp. Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier för kommunikation samt via post.

Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden till event till

–  alla kunder

–  ett visst kundsegment

–  en enskild kund

Kategorier av personuppgifter

Namn, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress, användarnamn, ålder, kön, köp och användargenererande data, hur företagets webbsidor används.

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas kan företaget genomföra analyser om:

Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler. (Tex vilka sidor kunderna har besökt)

Kundernas köp och orderhistorik Ålder och bostadsort

Resultat från kundnöjdhets eller marknadsundersökningar

Laglig grund

Medlemmar i ett lojalitetsprogram – fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram.

Registrerade och icke registrerade kunder berättigat intresse (intresseavvägning) Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Lagringsperiod

Årsvis granska och de uppgifter som inte används rensas bort.

För medlemmar så länge som medlemskapet består, dock om medlemmen är inte är aktiv under en två årsperiod rensas uppgifter automatiskt.

För att kunna hantera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för kundkollektivet i stort

Behandlingar som utförs

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga Framtagande av underlag för att utveckla sortimentet Ge möjlighet till kunder att påverka sortiment

Framtagande av underlag för att utveckla, förbättra och säkra IT-system Framtagande underlag för att planera ny/om/av etablering av butiker

Kategorier av personuppgifter

Ålder, kön, bostadsort, köp och användargenererade data, tekniska data för enheter som används t ex IP-adress, webbläsarinställningar. Hur du använder vissa tjänster hos oss såsom inloggningsmetod, vilka sidor som besöks och hur länge etc.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders intresse av att utvärdera, förbättra tjänster, produkter och system

Lagringsperiod

Från insamlandet och för en tid om 36 månader

För att förhindra, förebygga, och utreda brott mot företaget eller förhindra missbruk av en tjänst

Behandlingar som utförs

Förhindrande och utredning av eventuella lagöverträdelser som tex bedrägeri, eller andra lagöverträdelser genom tex incidentrapportering i butik

Förhindring av skräppostutskick, phising, olovlig användning av användarkonto eller annat som är förbjudet enligt lag eller enligt företagets användarvillkor

Skydd och förbättring mot angrepp och intrång av vår IT-miljö

Kategorier av personuppgifter

Personnummer, videoinspelning från kamerabevakning, köp och användargenerade data (klick och besöksstatistik), tekniska data tex IP-adresser, webbläsarinställningar, uppgifter hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse för att kunna förhindra och förebygga samt utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod

Aktuell period för insamlandet och upp till 36 månader.

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp, använder tjänster hos oss. Vi kan också samla in information från tredje part. Sådan information kan vara:

–  Adressuppgifter från offentliga register, för att säkra att vi har rätt adressuppgifter till dig

–  Uppgifter om kreditvärdighet från kreditinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig delar vi vissa personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden åt oss. Ex på när vi har personuppgiftsbiträden och /eller personuppgiftsansvariga är för:

–  Marknadsföring (print, distribution, sociala medier och reklambyråer.

–  Betallösningar, kortinlösande företag, banker, försäkringsbolag, och andra betaltjänstleverantörer

–  Transporter (logistikföretag och speditörer)

–  IT-tjänster, företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar

Alla dina personuppgifter hanteras med stor säkerhet enligt dataskyddslagen oavsett om det är Smycka och de företag som är personuppgiftsbiträden till Smycka. Några samarbetspartners är direkt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och Smycka personuppgiftsbiträden. Avtal finns med alla företag som Smycka samarbetar med gällande personuppgifter för att säkerställa att personuppgiftslagen följs inklusive de krav som finns avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vi strävar alltid att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och att IT systemen finns inom EU/EES.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi de legala, tekniska och organisatoriska åtgärderna för att säkerställa skyddsnivån är enligt dataskyddslagen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt. Se mer om lagringsperioder under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns lagrat om dig. Begäran om ett utdrag kan innebära att vi behöver fråga om fler uppgifter för att säkerställa att det är rätt person som får informationen.

Rätt till rättelse

Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att få dessa rättade eller komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt till radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål till vilka de har samlats in för.

Du invänder mot en intresseavvägning, baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigande intresse.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera dina uppgifter. Ex på det kan vara bokförings- och skattelagstiftning, bank och penningtvättslagen och konsumentlagen.

Användning av personuppgifter kan också begränsas i vissa fall.

Rätt till dataportalitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att begära att få de uppgifterna som du har lämnat som rör dig överförda till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportalitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Vad är cookies?

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från din webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

På Smycka använder vi: Sessionscookies Varaktiga cookies Första partscookies Tredje partscookies Liknande tekniker

Kan du själv styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.

Gå till inställningarna för din webbläsare för att lära dig mer om hur du justerar inställningar för cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT system som uppfyller dataskyddslagens krav för att skydda sekretess, och tillgång på personuppgifter och skydd mot olovlig eller obehörig behandling av dina personuppgifter. Endast de personer som behöver uppgifterna för att behandla personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dessa.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Mail: info@smycka.se Kundtjänst: 054-769 01 00

Support

KundserviceBetalning & leveransKöpvillkorSaldo - Presentkort

Smycka

Om ossLediga jobbIntegritetspolicy

Adress

Smycka ABKanikenäsbanken 6652 14 KarlstadOrg nr 556205-9955

Sociala medier

FacebookInstagram